Display projekt bez tytu u  1

Terminarz kandydata

Ósmoklasiści! Pierwszy etap rekrutacji już za Wami - wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej złożone! Sprawdźcie terminy składania pozostałych dokumentów, żeby żaden Wam nie umknął.


Termin składania zaświadczenia o wyniku egzaminu

W terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15:00 należy samodzielnie wprowadzić do systemu oceny końcowe ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i wyników egzaminu ósmoklasisty oraz uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Termin ogłoszenia list kandydatów

22 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klas pierwszych.


Złożenie dokumentów w szkole

W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15:00 kandydaci zakwalifikowani powinni złożyć w szkole potwierdzenie woli przyjęcia w postaci:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydanego przez lekarza medycyny pracy,
  • karty zdrowia.


Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godziny 14:00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.