Szkoła zawodowa kształci w zawodzie KUCHARZ.

Szkoła zawodowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, nauka w trwa trzy lata. Uczniowie szkoły zawodowej uczą się trzy dni tygodniu, pozostałe dwa dni to praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły zawodowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

I Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Słupsku działa od 2007 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsza w mieście pracownia obsługi konsumenta.

Szkoła zawodowa kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry.
Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 100. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach : technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie gimnazjum, o czteroletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

FOTOTECHNIK

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - JĘZYK I KUCHNIA KASZUBSKA

TECHNIK EKONOMISTA

KELNER

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


  Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Słupsku rozpoczęła kształcenie 3 września 1993 r, jako pierwsza policealna szkoła dla dorosłych w regionie; najpierw na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

  Z roku na rok rozszerzana była oferta o nowe kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik usług gastronomicznych, technik prac biurowych, technik administracji, technik informatyk. A w ostatnich latach pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa,opiekun w domu pomocy społecznej.

  Z oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej skorzystało blisko tysiąc słuchaczy. Dzięki czemu uzupełnili oni swoje wykształcenie, zdobyli kwalifikacje zawodowe i tym samym łatwiej przystosowali się do potrzeb rynku pracy regionu.

  Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku edukacyjnym. Dysponuje własnym budynkiem, dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracownią gastronomiczną oraz pracownią do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunkach medycznych.

  Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele oraz nauczyciele praktycy, którzy przekazują słuchaczom aktualne informacje z rynku pracy oraz zwracają uwagę na zagadnienia wykorzystania wiedzy teoretycznej na konkretnym stanowisku pracy.

  Słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i firmach usługowych i bardzo często otrzymują w tych firmach zatrudnienie.

  Dostępne kierunki:

  TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 2 LATA

  TECHNIK ADMINISTRACJI 2 LATA

  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 2 LATA

  TECHNIK MASAŻYSTA 2 LATA

  OPIEKUN MEDYCZNY 1 ROK

  OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 2 LATA

  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1 ROK

  TECHNIK BHP 1,5 ROKU

  Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły dla dorosłych - oferta kierunków.


  I Liceum Ogólnokształcące oferuje 3-letnią naukę w zaocznym systemie kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum oraz 2-letnią naukę dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. W systemie zaocznym zajęcia prowadzone są w piątek i sobotę. W piątek od godz. 15.15, w sobotę od rana. W liceum ogólnokształcącym istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego - angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Ponadto możliwość zdobycia zawodu na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez szkołę.

  KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

  Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Kursy te zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika uzupełniające dla dorosłych.

  To propozycja dla osób chcących:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, z nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.

  KANDYDACI

  • absolwenci wszystkich typów szkół - od 8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjów poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
  • studenci i absolwenci studiów wyższych,
  • osoby, które przerwały naukę zawodu,
  • osoby, które chcą się przekwalifikować,
  • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych

  Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Ukończenie kursu upoważnia słuchacz do przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


  Kurs barman

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  370 godz. Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie
  K1 Wykonywanie usług kelnerskich 410 godz. Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni (320 godz.)
  K2 Organizacja usług gastronomicznych 410 godz. kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
  RAZEM 1190 godz.

  Kurs kucharz


  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  300 godz.

  Dla kandydatów, którzy nie ukończyli zasadniczej szkoły zawodowej

  K1 Sporządzanie potraw i napojów

  700 godz.

  Praktyka zawodowa w ramach godzin

  RAZEM 1000 godz.

  Kurs technik żywienia i usług gastronomicznych

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

  370 godz.Dla kandydatów, którzy nie ukończyli szkoły dającej wykształcenie średnie

  K1 Sporządzanie potraw i napojów

  700
  godz.

  Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

  K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

  300 godz.

  300 godz.Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.)

  RAZEM1380 godz.