Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku.
Dane teleadresowe jednostki

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Słupsku
ul. Przemysłowa 101
76-200 Słupsk

NIP: 839-000-99-34

adres mailowy: kontakt@szkoly-slupsk.pl

tel./fax: +48 59 840 06 66
tel.kom.: +48 609 396 666
tel.: +48 59 842 98 59

Data publikacji strony internetowej: 2007-02-13.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25.
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– niektóre dokumenty zapisane są w formacie PDF lub w postaci skanów - brak możliwości edycji,
– filmy nie posiadają napisów,
– zdjęcia nie posiadają opisów.

Powodem wyłączenia jest publikacja strony internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Deklarację sporządzono dnia 2022-01-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Walidację można dokonać samodzielnie w czasie rzeczywistym pod adresem: https://deklaracja-dostepnosci.info/walidator.
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

- FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok,
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok;

- OPERA:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok,
[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Iwańska, kontakt@szkoly-slupsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 59 840 06 66.
Informacje na temat procedury odwoławczej

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Iwańska.

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych znajduje się w czterokondygnacyjnym budynku w Słupsku przy ulicy Przemysłowej 101.

W budynku występują następujące bariery:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Udogodnienia:
- zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
- miejsce parkingowe w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zespół Szkół Ponadpodstawowych zapewnia na wniosek osoby zainteresowanej możliwość komunikacji w sposób określony we wniosku, w tym za pomocą tłumacza języka migowego. Ponadto placówka zapewnia dostęp alternatywny poprzez zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.