Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Liceum ogólnokształcące - oferta kierunków

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla uc...

Technikum zawodowe - oferta kierunków

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Na starcie otrzymasz szkolny strój gastronomiczny - roboczy i reprezentacyjny na konkursy i wyjazdy. Nie ...

Technik fotografii i multimediów

Na starcie otrzymasz strój fotografa. Szkoła zapewnia specjalistyczny, markowy sprzęt fotograficzny najwyższej...

Technik hotelarstwa

Na starcie otrzymasz strój niezbędny do reprezentowania zawodu hotelarza. Będziesz wyjeżdżał do najlepszych h...

Branżowa szkoła I stopnia - oferta kierunków

Kucharz

Na starcie otrzymasz szkolny strój gastronomiczny - roboczy i reprezentacyjny na konkursy i wyjazdy. ...
1 sm

Szkoły młodzieżowe

Liceum ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Słupsku oferuje kształcenie w klasie humanistycznej. Jest ona organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia, WOS, Przedmioty: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym; WOS realizowany jest na poziomie podstawowym, a dla uczniów zainteresowanych na poziomie rozszerzonym. Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych (między innymi: filologia polska, wiedza o teatrze, prawo, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia).

Szczegółowy opis w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.

Technikum zawodowe

Technikum Zawodowe Nr 1 w Słupsku działa od 2006 roku. Zajęcia odbywają się w nowo wyremontowanym budynku szkoły w Słupsku przy ul. Przemysłowej 101. Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie gastronomiczne, komputerowe, biblioteka z centrum multimedialnym, bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne i najnowocześniejsze w mieście pracownie technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta.

Pozyskujemy środki z Funduszy Europejskich, dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże Projekty doposażając szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Uczniowie zdobyli dodatkowe umiejętności uczestnicząc w licznych kursach zawodowych, warsztatach i wyjazdach fakultatywnych. Jako jedyna szkoła na własnej Platformie edukacyjnej prowadzimy nauczanie wspomagające w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz i kelner.

Szkoła średnia jest szkołą na podbudowie szkoły podstawowej, o pięcioletnim cyklu nauczania. Realizujemy program z zakresu przedmiotów obowiązkowych ogólnych oraz zawodowych, innych dla danego zawodu, opracowany i zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach w kraju i zagranicą. Ukończenie szkoły daje wykształcenie średnie z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu technika poprzez zdanie egzaminu państwowego. Wydawane przez szkołę świadectwa są dokumentami z mocą dokumentów państwowych. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku i dzieli się na dwa semestry. Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich, Akademii Pedagogicznej oraz doświadczeni praktycy zawodowi. Wszyscy oni to wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Szkoła kształci w zawodach:

Szczegółowy opis wszystkich kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.


Branżowa szkoła i stopnia

Szkoła branżowa skierowana jest dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową, nauka trwa trzy lata. Uczniowie szkoły branżowej uczą się trzy dni w tygodniu, w pozostałe dwa dni odbywają praktyki zawodowe w podmiotach gospodarczych specjalizujących się w gastronomii, gdzie zdobywają doświadczenie wymagane przez przyszłych pracodawców. Szkoła pomaga kandydatom w znalezieniu praktyki. Uczniowie szkoły branżowej podpisują z pracodawcami, u których będą odbywać praktyki umowę o pracę jako młodociani pracownicy. Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie.

Szkoła branżowa I-go stopnia kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą kontynuować naukę zawodu w Szkole Branżowej II-go stopnia.

Kadrę pedagogiczną tworzą niewątpliwie najlepsi nauczyciele ze słupskich szkół średnich oraz doświadczeni praktycy zawodowi - wysokiej klasy specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Branżowa Szkoła I-go Stopnia kształci w zawodzie KUCHARZ.

Szczegółowy opis wszystkich kierunków w zakładce szkoły młodzieżowe - oferta kierunków.