Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkoła policealna - oferta kierunków

TECHNIK ADMINISTRACJI

Na kierunku Technik Administracji poznasz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego. Nauczysz się przy...

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Nauka na tym kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administ...

TECHNIK BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi dokonuje analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnia...

Branżowa szkoła II stopnia - oferta kierunków

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Oferta Szkoły Branżowej II-go stopnia skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę branżową I-go stopnia w zawodzi...
2 sm

Szkoły dla dorosłych

Liceum ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące oferuje 4-letnią naukę w zaocznym systemie kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum oraz 3-letnią naukę dla absolwentów branżowej szkoły I-go stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej. Zajęcia w systemie zaocznym prowadzone są w piątek i sobotę. W piątek od godz. 15.15, w sobotę od rana. W liceum ogólnokształcącym istnieje możliwość wyboru nauki języka obcego - angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Ponadto można również zdobyć zawód na kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez szkołę.

Szkoła policealna

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 1 w Słupsku rozpoczęła kształcenie 3 września 1993 r, jako pierwsza policealna szkoła dla dorosłych w regionie; najpierw na kierunkach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Z roku na rok rozszerzana była oferta o nowe kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik usług gastronomicznych, technik prac biurowych, technik administracji, technik informatyk. A w ostatnich latach pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej.

Z oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej skorzystało blisko tysiąc słuchaczy. Dzięki czemu uzupełnili oni swoje wykształcenie, zdobyli kwalifikacje zawodowe i tym samym łatwiej przystosowali się do potrzeb rynku pracy regionu.

Szkoła posiada ugruntowaną pozycję na regionalnym rynku edukacyjnym. Dysponuje własnym budynkiem, dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi, pracownią gastronomiczną oraz pracownią do prowadzenia zajęć praktycznych na kierunkach medycznych.

Grono pedagogiczne tworzą doświadczeni nauczyciele oraz nauczyciele praktycy, którzy przekazują słuchaczom aktualne informacje z rynku pracy oraz zwracają uwagę na zagadnienia wykorzystania wiedzy teoretycznej na konkretnym stanowisku pracy.

Słuchacze szkoły odbywają praktyki zawodowe w instytucjach i firmach usługowych i bardzo często otrzymują w tych firmach zatrudnienie.

Dostępne kierunki:

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1,5 ROKU

TECHNIK ADMINISTRACJI 2 LATA

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 2 LATA

Szczegółowy opis kierunków w zakładce szkoły dla dorosłych - oferta kierunków.

Branżowa szkoła ii stopnia

Oferta Szkoły Branżowej II stopnia skierowana jest do osób, które ukończyły szkołę branżową I-go stopnia w zawodzie KUCHARZ - to kontynuacja kwalifikacji z poprzedniej szkoły. Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

Kolejnym ważnym aspektem szkoły branżowej II stopnia jest możliwość zdawania egzaminu maturalnego, co wiąże się z możliwością rozpoczęcia nauki na studiach wyższych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu, jest nieprzerwanie nauki po szkole branżowej I-go stopnia.

Zajęcia odbywają się w formie zaocznej - w piątki oraz soboty, co 2 - 3 tygodnie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Kursy te zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe oraz technika uzupełniające dla dorosłych.

To propozycja dla osób chcących:

 • zdobyć zupełnie nowy zawód, z nawet kilka zawodów,
 • uzupełnić wiedzę zawodową,
 • osiągnąć wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
 • przekwalifikować się zawodowo.

KANDYDACI

 • absolwenci wszystkich typów szkół - od 8 klasowych szkół podstawowych, gimnazjów poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
 • studenci i absolwenci studiów wyższych,
 • osoby, które przerwały naukę zawodu,
 • osoby, które chcą się przekwalifikować,
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych - odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Ukończenie kursu upoważnia słuchacz do przystąpienia do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zawód w 10 miesięcy - KKZ:

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Kucharz
 • Kelner - barman
 • Cukiernik
 • Rachunkowość
 • Sprzedawca
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa