Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Display awatary  2

Egzamin maturalny

Maturzyści, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2023.HARMONOGRAM

TERMIN GŁÓWNY:

Część ustna: od 10 do 23 maja 2023 r. (z wyjątkiem 14 i 21 maja) - j.polski / j.angielski / j.niemiecki.

Część pisemna:

DATA GODZINA EGZAMIN CZAS TRWANIA
04 maja 2023 r. 09:00 j.polski PP 170 minut
05 maja 2023 r. 09:00 j.angielski PP 120 minut
05 maja 2023 r. 14:00 j.niemiecki PP 120 minut
08 maja 2023 r. 09:00 matematyka PP 170 minut
09 maja 2023 r. 09:00 j.angielski PR 150 minut
11 maja 2023 r. 09:00 biologia PR 180 minut
16 maja 2023 r. 09:00 geografia PR 180 minut
17 maja 2023 r. 09:00 j.polski PR 180 minut


TERMIN DODATKOWY:
• część pisemna: od 1 do 19 czerwca 2023 r.,
• część ustna: od 5 do 7 czerwca 2023 r.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

TERMIN POPRAWKOWY:
• część ustna: 21 sierpnia 2023 r.,
• część pisemna: 22 sierpnia 2023 r. - godz. 09:00

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, BY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY

Przypominamy, aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo należy:‎
• przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz ustnej,
• przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów:

PRZEDMIOT PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE
j.polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
matematyka linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne
biologia linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
geografia linijka, kalkulator prosty, lupaWYNIKI

Termin ogłoszenia wyników egzaminów pisanych w terminie głównym / dodatkowym: 07 lipca 2023 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminów pisanych w terminie poprawkowym: 08 września 2023 r.KOMUNIKATY CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2015/.