Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Display awatary  2

Egzamin maturalny

Maturzyści, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego 2022.HARMONOGRAM

TERMIN GŁÓWNY (część pisemna):

DATA GODZINA EGZAMIN CZAS TRWANIA
04 maja 2022 r. 09:00 j.polski PP 170 minut
05 maja 2022 r. 09:00 matematyka PP 170 minut
06 maja 2022 r. 09:00 j.angielski PP 120 minut
09 maja 2022 r. 09:00 j.angielski PR 150 minut
10 maja 2022 r. 09:00 j.polski PR 180 minut
11 maja 2022 r. 09:00 matematyka PR 180 minut
12 maja 2022 r. 09:00 biologia PR 180 minut
13 maja 2022 r. 09:00 wos PR 180 minut
18 maja 2022 r. 09:00 geografia PR 180 minut


TERMIN DODATKOWY: od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

TERMIN POPRAWKOWY: 23 sierpnia 2022 r. - godz. 09:00

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, BY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY

Przypominamy, aby zdać egzamin i otrzymać świadectwo należy:‎
• przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
• uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej,
• przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis z czarnym tuszem. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów:

PRZEDMIOT PRZYBORY I MATERIAŁY POMOCNICZE
j.polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
matematyka linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, Wybrane wzory matematyczne
biologia linijka, kalkulator prosty, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
wos kalkulator prosty
geografia linijka, kalkulator prosty, lupaWYNIKI

Termin ogłoszenia wyników egzaminów pisanych w terminie głównym / dodatkowym: 05 lipca 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminów pisanych w terminie poprawkowym: 09 września 2022 r.KOMUNIKATY CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/.